Created with students,writers,poets and songwriters in mind,this app is a way of conserving the fading culture of Botswana. Diane and Maele are used in poems, . Diane Le Maele A Setswana. likes. Retshwanetse go golaganya dilo tsa maloba go tsa se gompieno gore re kgone go bontsha diphetogo tsa. DIANE DITLHALOSO Mphemphe o a lapisa motho o kgonwa ke sa gagwe. # Go botoka go nna le selo sa gago go na le go adima gongwe go kopa

Author: Vogore Mujind
Country: Syria
Language: English (Spanish)
Genre: Science
Published (Last): 5 June 2006
Pages: 305
PDF File Size: 19.63 Mb
ePub File Size: 18.41 Mb
ISBN: 329-5-32515-394-4
Downloads: 77606
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Tot

Javascript is disabled in this browser. This page requires Javascript. Modify mmaele browser’s settings to allow Javascript to execute. See your browser’s documentation for specific instructions.

Maru a se nang tladi malematsa – Selo se se keng se tlhagisa kotsi se lebatsa batho maano a go iphemela motlhang go le thata. Phudufudu e e thamo telele e batwa ke marumo e se a yone jaele Motho yo o ratang go itsenya mo dikgannye tsa batho, o a tle a di arabe go ne go sa tshwanela. Morogo wa ngwana ga o tlhotshwe ditlhokwa. Setopo re supa sa nakedi, magogwe re mmega a sule – Legodu ke le tshwarwang ka merwalo.

Marope a bagale melora, ba bonolo ba tshela ka bonolo jwa bone – Gantsi boganka ga bo busetse sepe, fa e se mathata fela. Sa lr ga se tshabelwe, ga twe ke mono wa koto – Motho ga e ke e re ditsagagwe di falala a tshabe, ka di a tlhokega, le gone o a be a di bapetse ka bothata. Kgetsi ya puo e kgonwa ke go tshwaraganelwa – Fa batho ba thusana mo tirong, tiro eo e nna motlhofo. Setsetsi se bolawa ke namane – Motsadi o ka tsenngwa mo mathateng ke ngwana.

Mosima wa matlhaelathupana, se ileng se a be se ile, lesilo ke moselatedi – Ga go thuse sepe go lelela selo se o sa meale keng wa tlhola o se bona gape. Ntlhomole mmutlwa ga se nkute lonao – Fa motho a go fa sengwe, ga a re o gogorupe gotlhe. Merogolwane ya tsatsing e kgonwa ke go lela e lebaganye – Batho ba ba nang le diphapang ba tshwanetse doane di nnela fatshe, ba di fedisa. Le pelong ga le tshetse – Fa motho a na le ngongorego o tshwanetse go e ntsha, gore e se ka ya mo ja mo moweng.

Dinotshi go loma tse di tsentseng – Fa o gakalela motho a go kopa sengwe, o be o itse gore o tla se mo naya. Moroka o sita ka pula – Motho fa a re o itse selo, o tswanetse go supa kitso eo ka ditiro. Mookodi wa pula o beelediwa ntlheng tsotlhe – Botshelo bo lekwa ka maano otlhe. Mosadi o sa tloleng o itshaba thosola – Motho fa a ikitse gore o molato ga ke a ganela, kgotsa a kwela. Matlho mabonana ga diwne matlhokana – Fa batho ba kile ba kopana ga ba ka ke ba tlhola ba timelelana gape.

Lerotse la makopa ga le na kgodu – Selo se se kopilweng ga se ke se nna sentsi. Kgosi thipa amele sega molootsi – Fa o gakatsa motho, o itse gore le wena o ka nna a go gakalela, bogolo jang fa e le moeteledipele. Bogale tsholo, bo a omosiwa – Motho fa a galefile, o a tle a rejwe bogale. Montsamaisa diae ke mo leboga bo sele – Motho yo o go thusang o le mo mathateng, e re o dule mo go one o mo gopole ka tebogo.

Bana ba kgori monokwana o seng, tshika e ya baneng e a kgaoga – Batho ba losika fa ba ntse ba ata ba a timelelana. Mogwe lekaba, ga tsofale – Mogwe ga oe a fetsa go direla ba bogwegadi. Mmapodi ga ipone se se mo tlhogong – Go thata gore motho a itshwae diphoso. Kgakakgolo ke na mebala, mebala e dikgakaneng – Motsadi o tlotlwa ka go kgabisa bana mele gagwe, e seng go ikgabisa ene ka nosi. Mamina e a re go fela a ye nkong e le nngwe – Kgang mmaele moruthuta e dixne tle e fele ka bonolo, e tlhofofaditswe.

  FSCOMMAND AS3 PDF

Maragana teng a bana ba mpa ga a tsenwe – Dikomang tsa bana ba lelwapa ga di tsenwe, di ka ya le motseneledi. Maropeng go a boelwa, go sa boelweng ke maleng – Motho ga a tshwanela go boifa go boela ga gabo, kgotsa kwa a kileng a tshela botoka teng.

Mabogo dinku a a thebana – Batho ba kgona botshelo ka go thusana.

O se bone nong go rakalala godimo, go ya tlase ke ga yone. Maoto a nong ke phofa – Motsadi fa a palelwa o thusiwa ke bana ba gwe.

Tshukudu golo gobe e go isiwa ke ngwana – Motsadi o ka tsena mo mathateng ka ntlha ya ngwana wa gagwe. More wa mafoko ke go buiwa – Motho fa a na le ngongorego o tshwanetse go e ntsha, ya buiwa, ya fela.

Noticeboard

Phudufudu o rile ke lobelo marota a re ke namile – Motho fa a sentse ga ka ke a tshabela molao ruri. Mosito wa photi o tsosa di letseng – Motho o ka malee diphapang tse dikgologolo ka phosonyana e nnye. Sa mosima se jewa ka yo o thata – Selo se se bonwang ka bothata se tshwanetse go fufulelwa. Sebodu se lekwa ka legano, sa nko el latsa le tlala – Fa batho ba na le kgang, ba tshwanetse go e nnela fatshe, ba e bua, ba e fetsa. Se botlhoko se lekwa ke ngwana mogolo – Ditiro tse di bokete di lebaganngwa le ngwana yo mogolwane, ka a feta ba bangwe ka tlhaloganyo le thata.

Segwaba se isiwa ga sone ke go sololwa – Sekoba ld gopodiwa ga sone ke go sotlwa le go kgojwa. Sekukuni se bonwa ke sebataladi – Le fa modira bosula a ka leka go iphitlha daine, o a tle a feletse a bonywe ke mongwe.

Sekhutlo go boa sa monwana, sa pelo se eta le mong – Le fa motho a ka go itshwarela, gone o tla nna a gakologelwa molato wa gago.

Diane – Wikipedia

Se sa ikelediweng ke sa ntswa sa motho se a ikelediwa – Ntswa ga e ke e ediwa fa e bogola, mme motho ene fa a bua o a fetolwa. Setlhotsa go fola sa podi, sa motho ga se fole – Motho ga ke a latlha mokgwa oo maswe, le mororo phologolo e ka o latlhisiwa. Setshwarwa ke ntswa-pedi ga se thata – Tiro e nna motlhofo fa e tshwaraganetswe. Phoko-kgolo ga e tswe ka ngwana wa motho – Ga go na yo o batlang gore diphiri tsa ba bangwe di tswe ka ene. Se ya bogwe se tletse, se boa se tletse – Fa motho a batla go fiwa, le ene a fe ba bangwe.

Korwe ga ke je, ke bapalela tsetsi – Monna o tshwanetse go gopola mosadi le bana pele ga a gopola go ijesa. Tau e se nang seboka e siiwa ke none e tlhotsa – Motho a se na bathusi o palelwa ke tironyana e se ya sepe. Mafatlha a nku a itsiwe ke mogami – Motho o kgona go itse batho ba a nnang nabo botoka go na le yo o kgakala nabo. Tau ga e je e dumile, e a re e lela e be e re e tlhaselwe – Fa Motho yo mongwe a go ipokela, le wena o tsamae o mo ipaakanyeditse.

Thamaga go tuma di na le beng – Batho bangwe ba itsiwe ka ntlha ya ditshika tsa bone tse di tumileng, kgotsa tse di itsegeng.

  CFR 49 100-185 PDF

Thota e se nang Khudutlou, bolobete ba ipha naga madle Fa moeteledipele a se yo, balatedi ba sala ba itirela boithatelo. Thupa go fedile ya dikgomo, ga sala ya batho – Bana ba tshwanetse go aga ba kgalemelwa, ba sa lomelediwe. Molemo go tsena wa logare – Thuto go tshegediwa ya moruti yo o bogale. Lemme ga le bolae, go bolaya lefifi – Le fa o bonye selo dianee le sennye o itumele, o itse fa go sa tshwane le tshoo-tshoo!

Mphemphe e a lapisa, motho o kgonwa ke sa gagwe – Motho o tshwanetse go itirela, e seng go kopela ruri. Mmatlakgomo kodumela, o etse mhata sediba – Motho a batla selo sa botlhokwa o tshwanetse go nna pelotelele.

Tlhapi solofela loraga, metsi a tshwele o a lebile – Fa motho yo o ntseng a go thusa a fulara, o ipaakanyetse go lebagana le mathata a botshelo o le nosi.

Diane Le Maele a Setswana – Catalog – UW-Madison Libraries

Meno-masweu polaya e tshega – Motho o ka go direla bosula a ntse a tshega le wena. Tlou fa e tlodile noka ke tlotwana – Moeteledipele ga a tshwanela go batla go laola gongwe le gongwe.

Ngwana wa mmamotho mosidi wa pitsa, re itlotsa ka ene – Motho fa a le mo mathateng o gopola ba ga gabo pele, a be a ikanye mo go bone. Noga ga e latelelwe mosimeng – Motho ga ke a latelelwa kwa ga gagwe. Mosadi fa a inama o a be a ikantse mosese wa morago – Motho fa a dirisa selo, o tshwanetse a be a se akanyeditse pele.

Go lemala ga namane ke go lala le mmaayo – Motho fa a ka mxele a nenekediwa o a senyega. Phudufudu ga e tlhatlhelwe mme lemipi la yone le fetwa dizne la podi – Ngwana yo dianw itaolang ga bone tlhokomelo jaaka yo o dumelang go laolwa.

Marwaneng go tsenelwa gongwe – Tiro e bonolo e semololwa ke botlhe ka nako e le nngwe. Mogoa-Modimo o a o ikgoela – Fa o eleletsa motho selo sengwe se se maswe, se a tle se diragalele wena. Malata a ithuna a ile kgonnye – Baho ba mophato ba itherolola fa ba le bosi.

Bontshwe ga ba ke ba tlhakanela kutla – Batho ba tsoma papadi ga ba ke ba batla go tsamaya mmogo. Tladi e bogale e tswa marung – Kgalefo ya motho e ntsi fa e simologa, fa nako e ntse e feta e a phofa. Ntswa e bolawa ke mong wa yone ga e na lobelo – Motho o sotlwa ke mmusi wa gagwe ga go kwa a ka tshabelang go mo lemosa. Modimo ga o je nkabo – Modimo ga o latlhe ope. Tshukudu ya feta marwana pounama di botlhoko – Motho yo o ratang dijo fa a re o kgotshe, e a be e le fa a lwala.

E re go lemoga ngaka, le bolwetsi o bo lemoge – E re o tlhanogela mothusi wa gago, o be o itse gore ga o na go tlhola o kopa thuso mo go ene. Moya-goleele o lefa ka marapo – Motho yo o lwalang ka boleele e a tle e re kgabagare a fole. Mmutlwa wa noko o rotolwa ke o mongwe – Fa o lantlha selo sa botlhokwa, o be o itse gore go na le se o tla se emisetsang ka sone.

Motse re feta wa balala, wa baruakgomo re tsena ka one – Fa motho a le mo mathateng, o kopa thuso mo go ba a itseng ba ka mo thusa ka sengwe. Mogama kgomo tsa mafisa, o gama a gadimile tsela.

Mmualebe o a bo a bua la gagwe gore monalentle a le tswe. Noticeboard Motsweding FM Calendar.